Whistleblowing

PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, označované též jako směrnice o whistleblowingu, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, informuje o zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

a) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách povinného subjektu je stanoveno s ohledem na zastupitelnost více příslušných osob, které přijímají oznámení, a to v následujícím pořadí:

1)        Mgr. Marcel Pastirčák

2)        Karel Bervic – pouze po dobu nepřítomnosti Mgr. Marcela Pastirčáka

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele

Oznámení musí obsahovat informace o jednání, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 3. porušuje zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování  EU, 

nebo

 1. fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně  ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a)         ústně v budově Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace na adrese Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov, 734 01, a to po dohodě s příslušnou osobou v pořadí uvedeném výše; 

b)        písemně na podatelně Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, příspěvková organizace, Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov, 734 01. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;

c)         telefonicky na telefonní lince: 

1) 595 390 149 (Mgr. Marcel Pastirčák), 

provozní doba telefonní linky: pondělí – pátek 14:00 – 17:00h;

2) 595 390 130 (Karel Bervic), 

provozní doba telefonní linky: pondělí – čtvrtek 14:30 – 17:30h, pátek 13:30 – 16:00h;

d)        elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@zuskarvina.cz

Právo na odmítnutí oznámení

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

1.         samostatně výdělečnou činnost,

2.         výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

3.         výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

4.         plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

5.         správu svěřenského fondu,

6.         výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

V Karviné 28.7.2023                                                              BcA. Kamil Novák, ředitel školy