Ochrana osobních údajů

informace o zpracování osobních údajů

 

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, příspěvková organizace, se sídlem Majakovského 2217/9, 734 01 Karviná-Mizerov, IČO: 68899092 jako správce osobních údajů (dále jen “správce”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Subjekty údajů: zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, rodinní příslušníci;

Právní základ zpracování osobních údajů: plnění právní povinnosti, plnění úkolů ve veřejném zájmu, oprávněný zájem;

Identifikátory: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, email, telefon, adresa, místo narození;

Kategorie zvláštních osobních údajů: zdravotní stav

Právní základ zvláštních osobních údajů: plnění povinnosti a zvláštních práv v oblastech pracovního práva, zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu;

Doba uchování: údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou dle povahy dokumentu a typu agendy v souladu se spisovým a skartačním řádem školy.

Pokud Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • Požadovat od Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • Požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany v Karviné;
  • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany v Karviné jsou nepřesné);
  • Požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany v Karviné, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany v Karviné;
  • Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné;
  • Podat stížnost dozorovému orgánu.

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany v Karviné:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09692142

datová schránka: q4hs4wu

kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka

e-mailpetr.stetka@moore-czech.cz

tel.: 734 647 701