Klavírní ateliéry 2023
9. 6. 2023

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách povinného subjektu je stanoveno s ohledem na zastupitelnost více příslušných osob, které přijímají oznámení, a to v následujícím pořadí:

1) Mgr. Marcel Pastirčák

2) Karel Bervic

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a) ústně v budově Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace na adrese Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov, 734 01, a to po dohodě s příslušnou osobou v pořadí uvedeném výše;

b) písemně na podatelně Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, příspěvková organizace, Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov, 734 01. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;

c) telefonicky na telefonní lince:

1) 595 390 149 (Mgr. Marcel Pastirčák), provozní doba telefonní linky:

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 14:00 – 18:00h

2) 595 390 130 (Karel Bervic) provozní doba telefonní linky:

pondělí – čtvrtek 14:30 – 18:30h,

pátek 13:30 – 16:00h;

d) elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@zuskarvina.cz

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

1. samostatně výdělečnou činnost,

2. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

3. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

4. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

5. správu svěřenského fondu,

6. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

V Karviné 28.7.2023 BcA. Kamil Novák, ředitel školy