Přijímání nových žáků pro školní rok 2020/2021
28. 4. 2020
“Vyhlížíme nové žáky” – reportáž TV Polar
11. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 se 11. 5. 2020 obnovuje provoz Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné za těchto podmínek:

 • vstup do budovy bude umožněn pouze žákům,  nikoliv doprovázejícím osobám 
 • Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.
 • žáci budou muset přesně dodržovat rozvrh hodin, není možné přicházet  do školy dříve než 15 minut před hodinou 
 • všichni žáci a zaměstnanci budou nosit ve společných prostorách roušky 
 • každý žák bude mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky, bez nich nebude moci vstoupit do budovy 
 • při prvním vstupu žák v šatně školy odevzdá podepsané čestné  prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, 
 • čestné prohlášení ke stažení ZDE
 • součástí čestného prohlášení je přehled rizikových faktorů,  doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím 
 • na pobočkách odevzdají čestné prohlášení žáci svým učitelům 
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit 
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID –19, je nutné jej umístit do samostané místnosti  a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité  vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase  s použitím roušky a v dostatečném odstupu). 
 • v šatně školy si po přezutí žáci vydezinfikují ruce 
 • škola zajistila dostatečné množství dezinfekce 
 • maximální počet žáků v učebně je 15 
 • v průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci  ani učitelé nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry,  pokud dochází k bližšímu kontaktu,  musí se roušky nosit i v učebně 
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku 
 • mimoškolní akce, koncerty, včetně absolventských se vzhledem k situaci ruší

4. 5. 2020 ředitel BcA. Kamil Novák